Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ambltcom/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 470
XLIV CERTAMEN INTERNACIONAL D’ARTS PLÀSTIQUES DE POLLENÇA - REVISTA DE ARTE CONTEMPORÁNEO AMBLART.com

AMBLART

desde 2005 ayudando en la promoción del Arte Contemporáneo

XLIV CERTAMEN INTERNACIONAL D’ARTS PLÀSTIQUES DE POLLENÇA

 L’Ajuntament de Pollença convoca la XLIV edició del Certamen Internacional d’Arts Plàstiques i convida a participar-hi tots aquells artistes  que vulguin mostrar la seva pròpia concepció de l’art amb els diferents motius, tècniques i modalitats que permet la creació artística.

 

 

BASES

 

1.- Podran participar en el Certamen Internacional d’Arts Plàstiques tots els artistes interessats qualsevol que sigui la seva nacionalitat i residència.

 

2.- Es consideren lliures els temes de les obres i les tècniques que s’utilitzin  i s’entendrà que la manera com es presenti l’obra és la que l’artista considera adequada per a la seva exposició.

 

3.- S’haurà de presentar un dossier format DIN A 4 que inclogui els següents apartats:

a.- Fitxa d’inscripció.

b.- Currículum artístic

c.- Entre 5 i 8 fotografies de les obres disponibles per esposar, en el cas de ser seleccionats, amb la corresponent fitxa tècnica (mides o durada, tècnica i any de realització) i econòmica (import subjecte a les retencions i impostos que marca la llei).

d.- Statement: Si L’artista ho considera oportú un text breu que descrigui conceptualment el conjunt d’obra presentat i els camps d’interès de l’autor (màxim un full).

e.- Material gràfic dels darrers tres anys (catàleg, fotos, ressenyes bibliogràfiques i crítiques, etc...). que es consideri oportú.

 

En cap cas s’acceptaran dossiers en format digital: únicament en el cas d’aquells artistes que treballin directament amb el mitjà. Els documents hauran de ser compatibles amb PC i hauran de facilitar el programa necessari (instal.exe o autoexecutable).

Els artistes que treballin en vídeo hauran de presentar còpies en format DVD.

 

4.- Els dossiers s’hauran de lliurar o trametre al Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya, c/ de Guillem Cifre de Colonya, núm. 33, C.P. 07460 Pollença (Mallorca). El darrer dia per presentar els dossiers serà dia 9 d’abril de 2007 i no s’admetrà cap dossier fora d’aquesta data.

 

5.- El jurat, designat per  l’Ajuntament de Pollença, estarà format pels següents membres :

 

President :

Batle de Pollença, o persona en qui delegui.

 

Vocals:

Sra. Viviannne Loria: Comissaria, critica d’art i cap de redacció de la revista Lapiz.

Sra. Ana Salaberria,  Coordinadora de la Sala de Exposiciones del Koldo Mitxelena Kulturunea.

Sr. Juan Antonio Álvarez Reyes. Crític d’art i comissari independent. 

Sr. Carles Congost. Artista a la qual es va comprar obra a la passada edició.

Secretària:

Margalida Cànaves. Tècnica del Museu de Pollença

 

 

6.- Aquest jurat seleccionarà els artistes i les obres d’entre els dossiers rebuts, i se’ls convidarà  a participar a l’exposició que s’efectuarà en el recinte del Convent de Sant Domingo durant l’estiu de 2007.

 

7.- La selecció es farà pública dia 14 de maig de 2007.

Els artistes no seleccionats que vulguin recuperar el seu dossier hauran d’adjuntar amb aquest un sobre de devolució degudament complimentat amb l’adreça de retorn i el franqueig pagat. En el cas de que els dossiers no indiquin la seva devolució en el moment de la inscripció, es consideraran abandonats pel seu titular i passaran a ser de l’Ajuntament de Pollença, el qual en podrà disposar amb absoluta llibertat.

 

8.- Els artistes seleccionats s’hauran de fer càrrec de la meitat de les  despeses que origini el transport de la seva obra, del 50% restant se’n farà càrrec l’Ajuntament de Pollença, fins a un màxim de 180 € per artista. L’Ajuntament de Pollença no es responsabilitzarà dels desperfectes o pèrdues que es produeixin durant el transport, i alhora suggereix que els embalatges siguin reutilitzables.

 

 

9.- L’Ajuntament de Pollença crearà un fons de  12.020 € que s’utilitzarà per comprar una o vàries de les obres exposades, les quals passaran  a formar part de la col·lecció del Museu Municipal de Pollença. Les adquisicions es duran a terme seguint la recomanació del jurat per una quantitat mínima de 3.606 €.

 

10. La proposta d’adquisició es comunicarà als artistes el dia de la clausura de l’exposició.

 

11. La Fundació Colonya  i el Club Pollença crearan el seu propi fons de compra.

 

12.- Els autors de les obres seleccionades es comprometran a autoritzar la seva reproducció a efectes de divulgació del Certamen mitjançant els suports que consideri l’Ajuntament, o terceres persones a instància seva, durant la vigència del Certamen. Aquest termini de vigència serà d’un any comptador a partir del moment de la decisió del jurat. L’autorització dels autors per a l’ús d’aquestes obres no suposarà cap tipus de despesa addicional per a l’Ajuntament.

 

13.- Els autors de les obres presentades a l’exposició del Certamen disposaran d’un termini màxim d’un mes -a partir de la clausura- per poder retirar-les o per demanar que els siguin trameses; en cas contrari es consideraran cedides i, per tant, passaran a formar part del patrimoni de l’Ajuntament.

 

14.- Els artistes que presentin el seu dossier es comprometran a complir i respectar la decisió del jurat i tot el que estableixen aquestes Bases.

 

 

 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ

 (Dades de l’artista)

 

 

NOM I LLINATGES

 

NOM ARTÍSTIC

 

ADREÇA

 

CIUTAT                                                                                                                   C.P.

 

PAÍS

 

TELÈFON                                                                                         E-MAIL

 

LLOC  I  DATA  DE  NAIXEMENT

 

DNI/ NIF

 


SIGNATURA

 

INFORMACIÓ

 

            Tel. 971 53 11 66

            Fax. 971 53 06 06

            Correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

           

 

ADQUISICIONS DE L’EDICIÓ DE L’ANY 2005

                        Ajuntament de Pollença

                                   Obres de:

Carles Congost

Patrícia Esquivias

Jorge Satorre

Camila Sposati

Carolina Silva

Carlos Rodríguez-Méndez

 


XLIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS  DE POLLENÇA 2007

 

 

El Ayuntamiento de Pollença (Illes Balears) convoca la XLIV edición del Certamen Internacional de Artes Plásticas e invita a participar en él a todos los artistas que quieran mostrar su propia concepción del arte con los diferentes motivos, técnicas y modalidades que permite la creación artística.

 

BASES

 

1.-Podrán participar en el Certamen Internacional de Artes Plásticas todos los artistas interesados cualquiera que sea su nacionalidad o residencia.

 

2.-Se considerarán libres los temas de las obras y las técnicas que se utilicen y se entenderá que la forma en la que se presente la obra es la que el artista considera adecuada para su exposición.

 

3.-Los artistas presentarán un dossier formato DINA 4 que incluya los siguientes apartados:

a.- Ficha de inscripción.

b.- Currículum artístico

c.- Entre cinco y ocho fotografías de las obras disponibles para exponer, en el caso de ser seleccionados, con su correspondiente ficha técnica (medidas o duración, técnica y año de ejecución)

 y económica (importe sujeto a las retenciones e impuestos que marca la ley).

d.- Statement: Si el artista lo considera oportuno un breve texto que describa conceptualmente el conjunto de la obra presentada i los campos de interes del autor(máximo un folio)

e.- material gráfico (catálogos, fotos, reseñas bibliográficas y críticas...) de los tres últimos años, que se consideren oportunas.

 

En ningún caso se aceptarán dossiers en formato digital, únicamente en el caso de aquellos artistas que trabajen directamente con el medio. Los documentos deberán ser compatibles para PC y tendrán que facilitar el programa necesario(instal.exe o autoejecutable).

Los artistas que trabajen en vídeo deberán presentar copias en formato DVD.

 

 

4.-Los dossiers se entregarán o mandarán al Centro Cultural Guillem Cifre de Colonya, c/ de Guillem Cifre de Colonya, núm. 33, C.P. 07460 Pollença (Mallorca). El último día para presentar el dossier será el 9 de abril de 2006 y no se admitirá ningún dossier fuera del plazo mencionado.

 

5.-El jurado, nombrado por el Ayuntamiento de Pollença, estará formado por los siguientes miembros:

Presidente:

El alcalde de Pollença o persona en quien delegue.

Vocales:

Sra. Viviannne Loria. Comisaria, crítica de arte y jefa de redacción de la revista Lápiz.

Sra. Ana Salaberria. Coordinadora de la Sala de Exposiciones del Koldo Mitxelena Kulturunea.

Sr. Juan Antonio Álvarez Reyes. Crítico de arte y comisario independiente.

Sr. Carles Congost. Artista del que se adquirió obra en la pasada edición.

            Secretaria:

Sra. Margalida Cànaves. Técnica del Museo de Pollença.

 

6.-Este jurado seleccionará a los artistas y las obras entre los dossiers recibidos y

les  invitará a participar en la exposición  que se efectuará en el recinto del  Convento de Santo Domingo durante el verano de 2007.

 

7.-La selección se hará pública el día 14 de mayo de 2006. Los artistas no seleccionados que deseen recuperar su dossier tendrán que adjuntar con este un sobre de devolución debidamente cumplimentado con la dirección de retorno y el franqueo pagado. En el caso de que los dossier no indiquen su devolución en el momento de la inscripción, se considerarán abandonados por su titular por lo que pasaran a ser del Ayuntamiento de Pollença que podrá disponer de ellos con absoluta libertad.

 

 

8.-Los artistas seleccionados deberán hacerse cargo de la mitad de los gastos que origine el transporte de su obra, del 50% restante se hará cargo el Ayuntamiento de Pollença, hasta un máximo de 180 € por artista. El Ayuntamiento de Pollença no se responsabilizará de los desperfectos o pérdidas que se produzcan durante el transporte. Se sugiere que los embalajes sean reutilizables.

 

9.-El Ayuntamiento de Pollença creará un fondo de 12.020 € para comprar una o varias de las obras expuestas que pasarán a formar parte de la colección del Museo  Municipal de Pollença. Las adquisiciones se llevarán a cabo siguiendo la recomendación del jurado por una cantidad mínima  de 3.606 €.

 

10.-La propuesta de adquisición será comunicada a los artistas el día de la clausura de la exposición.

 

11.-La Fundació Colonya y el Club Pollença crearán su propio fondo de compra.

 

12.-Los autores de las obras seleccionadas se comprometerán a autorizar su reproducción, a efectos de divulgación del Certamen, sobre el soporte que considere el Ayuntamiento, o terceras personas a instancia suya, durante la vigencia del Certamen. Este plazo de vigencia será de un año contando a partir del momento de la decisión del jurado. La autorización de los autores para el uso de estas obras no supondrá ningún gasto  adicional para el Ayuntamiento.

 

13.-Los autores  de las obras presentadas a la exposición del Certamen dispondrán de un plazo máximo de un mes -a partir de la clausura- para retirarlas o pedir que les sean remitidas; en caso contrario éstas se considerarán cedidas  y, por tanto, pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento.

 

14.-Los artistas que presenten su dossier se comprometerán a cumplir y a respetar las decisiones del jurado y todo lo que establecen estas Bases.

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

 

Nombre y apellidos

 

Nombre artístico

 

Dirección

 

Ciudad                                                                            C.P.

 

País

 

Teléfono                                                                      e-mail

 

Lugar y fecha de nacimiento

 

D.N.I.                                                                          Firma                                                            

 

 

 

ADQUISICIONES DE LA EDICIÓN AÑO 2005

 

            Ayuntamiento de Pollença

 

                        Obras de:

Carles Congost

Patrícia Esquivias

Jorge Satorre

Camila Sposati

Carolina Silva

Carlos Rodríguez-Méndez

                                              

                                              

 

INFORMACIÓN

 

                        Tel.  971 531166

           

                        Fax  971 530606

                       

                        Correo electrónico:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.XLIV INTERNATIONAL PLASTIC ARTS COMPETITION. POLLENÇA 2007

 

The Council of Pollença hereby announces the XLIV edition of the International Plastic Arts Competition and invites the participation of all those artists who wish to show their personal concept of art, with different motives, techniques and forms that artistic creation allows.

 

1.-Any artist interested in competing may take part in the International Plastic Arts Competition, whatever the nationality or residence.

 

2.-The themes of the works and the techniques used are unrestricted and it will be understood that the way in which the work is presented is the one the artist considers to be adequate for its exhibition.

 

3.- Artists will present a DIN-A4 dossier which will include:

a.- Registration form.

b.- Curriculum vitae

c.- Five to eight photographs of the works available for exhibition. Should they be chosen, with their corresponding technical and economic information sheet (legal taxes included).

d.-Statement: if the artist considers it convenient, a brief text containing a conceptual description of the whole work presented and areas of interest can be included (one DIN-A4 maximum).

e.- Graphic material from the last three years (catalogues, photos, bibliographical essays and reviews, etc.)

 

No dossiers in digital form will be accepted, the exception being those sent by artists who work this technique or form. Documents must be compatible on PC and the necessary software must be handed in (instal.exe or autoexecutable).

Artists who work video must send their copies in DVD.

 

 

4.- Dossiers will be handed in or sent to the Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya, C/. de Guillem Cifre de Colonya, 33, 07460 Pollença (Majorca, Spain). The last day for submitting the dossier will be the 9th April 2007 and no dossier will be admitted after this date.

 

5.-The judges, named by the Pollença Council, will be made up as follows:

 

President:

The Mayor of Pollença, or his delegate.

Members:

Sra. Viviannne Loria.  Art critic and Editor-in-Chief of Lapiz magazine.

Sra. Ana Salaberria. Coordinator of the exhibition room at Koldo Mitxelena Kulturunea.

            Sr. Juan Antonio Alvarez Reyes. Art critic and independent curator.

Sr. Carles Congost. Plastic artist.

Secretary:

Sra. Margalida Cànaves. Specialist from the Pollença Museum.

 

 

6.-This judges will select artists and works from the dossiers received and will invite them to take part in the exhibition to be held in Saint Domingo Cloister in summer 2007.

 

7. - The selection will be made public on May 14th 2007. Those artists not selected who wish to get the dossier back must include, within the dossier, an empty stamped envelope with name and address written down on it so as to be send the dossier back. In case artists do not state their wish to get his/her dossier back and adjoin the stamped envelope, dossiers will be considered left out by the artist and they will become property of the council, who will decide what to do with abandoned dossier.

 

 

 

8.-The selected artists will be responsible for half of the transport costs for their work; Pollença Council will subsidize the 50% of the mentioned transport up to a maximum of 180 € per artist. Pollença Council accepts no responsibility for any damage or loss during the transport. We suggest that packaging should be reusable.

 

9.-Pollença Council will create a fund of 12.020 € to be used  to purchase one or more of the exhibited works which will then become part of the Museum of Pollença collection. Acquisitions will be made following the recommendations of the judges for a minimum of 3.606 €.

 

10.-The proposal of acquisition will be made to the artists on the closing day of the exhibition.

 

11.-The Fundació Colonya and the Club Pollença will create their own purchasing fund.

 

12.-The artists of the selected works will undertake to authorize their reproduction to promote the competition through the support chosen by the Council or third parties on its behalf, during the term of the present competition. This term will be one year starting the moment of the judges’ decision. The artists’ authorization to use these works will not suppose any additional cost for the council.

 

13.-The authors of the works presented at the competition will have a maximum period of one month– from the closure – to remove the works or ask for them to be returned, otherwise these will be considered donated and, as such, will become part of the Council patrimony.

 

14.-Artists who present their dossier undertake to fulfill and respect the judges’ decisions and everything that is established in these Conditions.

 

 

Name and

Surnames

Artistic Name

Address

City                      Post Code

Country                    

Telephone                                                                                e-mail

Place and

Date of Birth

Identification Number

Fiscal Number (NIF)

 

                            Signature

 

INFORMATION

 

Tel.  00 34 971 531166

 

Fax. 00 34 971 530606

 

E-mail:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

ACQUISITIONS FROM LAST YEAR’S EDITION

 

                        Pollença Council

                                   Works of:

Carles Congost

Patrícia Esquivias

Jorge Satorre

Camila Sposati

Carolina Silva

Carlos Rodríguez-Méndez


 

Zapatosmania.com La Revista de Zapatos y Calzado

Revista Saber de Ciencias

Art Atelier Gallery